Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

REGULAMIN
SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Sicon Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.sicon.pl prowadzona jest przez Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rudnej
  Małej k. Rzeszowa (adres siedziby: Ul.Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski), NIP: 5170271717, REGON: 180372420, KRS:
  0000633637, adres poczty elektronicznej: biuro@sicon.pl, numer telefonu: 17 860 01 16.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umów
  z Klientem na odległość..
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest SICON. Dane
  osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie
  internetowej www.sicon.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza SICON ma
  prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2. DEFINICJE

 1. ADRESPOCZTOWY – imię i nazwisko Klienta lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości(w przypadku miejscowości podzielonej
  na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości
  i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ /ADRES E-MAILOWY – identyfikuje skrzynkę poczty elektronicznej, do której dostarczana jest
  dana wiadomość internetowa. Umożliwia przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet. Adres poczty
  elektronicznej składa się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz pełnej nazwy domenowej serwera poczty elektronicznej.
 3. DOWÓDZAKUPU –faktura, rachunek lub paragon wystawione przez SICON zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i innymi
  stosownymi przepisami prawa.
 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. FORMULARZ WNIOSKU – aktywny (gotowy do edycji) formularz dostępny na stronie internetowej www.sicon,pl umożliwiający
  złożenie wniosku o Kredyt Kupiecki.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – aktywny (gotowy do edycji) formularz dostępny na stronie internetowej www.sicon.pl umożliwiający
  złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – dokumentem informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne oraz
  właściwości fizykochemiczne produktu, a także przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki
  bezpiecznego magazynowania i transportu.
 8. KLIENT – podmiot zamawiający, tj. (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
  prawnych; (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. KONSUMENT – podmiot zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w SICON w zakresie niezwiązanym bezpośrednio
  z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. KREDYT KUPIECKI – maksymalny limit zakupu produktów i usług przypisany do Klienta.
 12. MIEJSCEWYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Klienta.
 13. MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz
  w posiadanie.
 14. NEWSLETTER–elektroniczna usługa świadczona przez SICON za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim
  korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie od SICON cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
  informacje o produktach, nowościach i promocjach SICON.
 15. PRODUKT; RZECZ;TOWAR –dostępna w ofercie SICON rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem
  a SICON.
 16. PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za zamówione produkty i dostawę.
 17. PRZEDSIĘBIORCA–podmiot zamawiający, tj.(1)osoba fizyczna,(2)osoba prawna i(3)jednostka organizacyjna, o której mowa w art.
  331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 18. PUNKT ODBIORU – miejsce wydania zamówionego Produktu z magazynu SICON.
 19. QUASI-PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej.
 20. REGULAMIN – niniejszy regulamin zamówień składanych na odległość.
 21. SICON; PRODUCENT – spółka SICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 22. SIŁA WYŻSZA – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przez Strony i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności:
  pożar, powódź, trzęsienia ziemi, bunty, wojny lub zbrojne konflikty, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie chorób,
  przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie Internetu, protesty i inne przerwy w pracy z powodu ograniczeń lub zakazów
  administracyjnych lub innych ,np. embarga, konfiskata, limity na operacjach finansowych, ograniczenia transportowe, brak materiałów
  na rynkach światowych, zmniejszenie dostaw energii i innych barier, na które SICON nie ma wpływu. Brak materiałów i usług od
  dostawców SICON jest również uważany za przykład siły wyższej, jako że to ich wina powoduje brak dostaw towarów i usług na rzecz
  SICON w terminie.
 23. STRONY – Klient oraz SICON
 24. UMOWA; UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy
  o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów lub Quasi-przedsiębiorców i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu
  cywilnego w przypadku przedsiębiorców.
 25. USTAWA O PODATKU OD PRODUKTÓW I USŁUG – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od produktów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 26. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA; USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.)
 27. WADA – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 28. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia lub poczty elektronicznej i określające
  jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a SICON.
 29. ZAMÓWIENIE NIESTANDARDOWE – indywidualne zamówienie zgodnie z przedstawionymi przez Klienta wytycznymi. Zamówienie
  niestandardowe zawsze wymaga oceny technologicznej, a także indywidualnej wyceny.

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamieszczone na stronie internetowej www.sicon.pl produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy
  sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zawartość strony internetowej www.sicon.pl nie stanowi oferty handlowej
  w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a SICON następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą
  formularza zamówień lub wyraźnego oświadczenia woli w korespondencji e-mail z SICON.
 3. W zamówieniu należy podać pełne dane identyfikujące Klienta, adres i sposób dostawy, osobę upoważnioną do odbioru wraz
  z telefonem do kontaktu, nazwę, symbol oraz ilość zamawianego produktu.
 4. Ceny produktów podawane w korespondencji e-mail przez SICON są cenami jednostkowymi netto i wyrażone są w PLN, tj. w złotych,
  z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Ceny jednostkowe nie zawierają podatku od towarów i usług. O łącznej cenie produktu wraz
  z podatkami będącej przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości
  tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
  W przypadku wyrażenia przez Klienta i SICON woli zakupu / sprzedaży produktów w EUR, tj. euro, wartość zamówienia do zapłaty
  stanowić będzie równowartość kwoty w PLN przeliczonej na EUR według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
  wystawienia rachunku/faktury.
 5. Ceny produktów podane w zmówieniu nie podlegają dodatkowym upustom, ani zmianom po dokonaniu zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Dla zamówień niestandardowych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, a cena jednostkowa produktu wzrasta do 35%.
  SICON zastrzega sobie prawo do realizacji niestandardowych zamówień jedynie po wcześniejszej przedpłacie. SICON informuje, iż nie
  ma możliwości zwrotu produktów wykonanych na specjalne życzenie Klienta.
 7. Procedura zawarcia umowy sprzedaży:
  1. Złożenie zamówienia następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia woli w korespondencji e-mail lub formularzu
   zamówień, o ile taka możliwość techniczna jest dostępna.
  2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta SICON niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie
   do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez SICON
   Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia przez Klienta adres poczty elektronicznej.
   Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia SICON o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
   potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
   umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. SICON zastrzega, że nie ma wpływu na dostępność Towarów i przed
   każdorazową sprzedażą Towaru SICON określi jego dostępność i potwierdzi cenę sprzedaży Towaru, co jest warunkiem
   zawarcia umowy sprzedaży konkretnego Towaru. Jeśli warunki lub ceny podane w zamówieniu przez klienta odbiegają od
   warunków potwierdzonych przez SICON, wiążące są warunki podane przez SICON przy potwierdzaniu zamówienia.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1)
   udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej www.sicon.pl oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
   o której mowa w § 3 ust 7 lit. b) regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
   informatycznym SICON.

§ 4. KOSZT, SPOSOBY, TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKT

 1. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy produktów. Termin dostawy
  produktu ustalany jest indywidualnie. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi minimum 2 [dwa] dni robocze – gdzie termin
  dostawy nie jest terminem realizacji zamówienia, terminy realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany dla każdego z zamówień
  z osobna. Termin dostawy należy rozumieć, jako czas transportu zamówienia od momentu wydania z SICON do momentu
  dostarczenia do odbiorcy. Dla przykładu – termin dostawy liczony jest następująco – dla zamówienia nadanego/wydanego z SICON w
  poniedziałek dostawa trwać będzie do kolejnych 2 dni roboczych. Materiał nadano w poniedziałek, może zostać dostarczony we
  wtorek lub środę. Szybsze terminy realizacji nie są wiążące. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 [siedmiu] dni roboczych, chyba, że w opisie produktu
  lub podczas składania zamówienia wskazano inaczej.
 2. SICON zastrzega brak możliwości dostawy produktu na wskazaną w zamówieniu godzinę.
 3. SICON nie bierze odpowiedzialności, za ewentualne opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę spedycyjną/kuriera, zdarzenia
  losowe, siłę wyższą. Dodatkowo opóźnienia spowodowane przez podanie przez Klienta niekompletnego lub niepoprawnego miejsca
  wydania rzeczy w zamówieniu nie będą podstawą do reklamacji. Po stronie Klienta leży zapewnienie sprawnego, bezpiecznego
  i terminowego rozładunku zamówionych produktów (przy użyciu adekwatnych urządzeń technicznych lub w przypadku ich braku
  – ręczny rozładunek Produktów).
 4. SICON udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
  1. Dostawa za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kuriera.
  2. Odbiór osobisty w punkcie odbioru dostępny w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 13:00. W przypadku odbioru osobistego
   Klient odbierający produkt osobiście lub osoba trzecia posiadająca stosowne pisemne upoważnienie Klienta zobowiązana jest do
   posiadania odpowiednio pojazdu z urządzeniami technicznymi pozwalającymi na sprawy i bezpieczny załadunek i transport.
 5. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 i 7 regulaminu.
 6. Odbiór osobisty produktu jest bezpłatny.
 7. Koszty dostawy ponosi SICON jeśli zamawiający spełni minima logistyczne:
  1. Minimalna wartość zamówienia wyniesie 7.500,00 zł [siedem tysięcy pięćset złotych] netto – dla zamówień obejmujących
   produkty z linii Siconofloor, posypki utwardzające, impregnaty, włókna, materiały naprawcze i dylatacyjne, lub
  2. Zamówienie dotyczy kompletnego zestawu garażowego Siconofloor Aquapox Deco dedykowanego do pokrycia 25m2 [dwudziestu
   pięciu metrów kwadratowych] powierzchni, lub
  3. Gdy SICON zobowiąże się do pokrycia kosztów transportu, mimo braku spełnienia jednego z dwóch powyższych warunków.
 8. Koszty dostawy piasku kwarcowego – zarówno barwionego jak i naturalnego będą ustalane indywidualnie – jeśli piaski kwarcowe
  zamawiane są wraz z produktami z linii Siconofloor. W przypadku zamówień dotyczących wyłącznie piasku kwarcowego koszty
  wysyłki pokrywa Klient. Dla zamówień w których wartość netto zamawianego piasku kwarcowego stanowi więcej niż 10% [dziesięć
  procent]wartości zamówienia, a wartość zamówienia jest wyższa lub równa minimum logistycznemu – koszty wysyłki pokrywa Klient.
 9. Koszty dostawy posypek utwardzających w ilości 1 [jednej] tony lub jej wielokrotności pokrywa klient według określonych stawek. Do
  każdej palety doliczony zostanie kosz transportu w wysokości zależnej od wysyłanej ilości materiału . Dla wysyłki 1 [jednej] tony
  posypki koszt do pokrycia przez klienta wynosi 65,00 zł [sześćdziesiąt pięć złotych] netto. Dla wysyłki 1[jednej] tony posypki oraz
  dołożenie produktu ADR do wysyłanej palety koszt do pokrycia przez klienta wynosi 120,00 zł [sto dwadzieścia złotych] netto. Ceny
  obowiązują przez cały rok. Poniżej 1 tony posypki – stawki będą ustalane wg cennika i dokładanych usług, w zależności od pory roku
  (od wymagań temperaturowych transportu).
 10. SICON zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z winy Klienta (tj. zmiana miejsca wydania
  rzeczy, nieobecność osoby upoważnionej do odbioru produktu w miejscu dostawy rzeczy podczas próby dostarczenia, podanie
  nieprawidłowego adresu dostawy, konieczność ręcznego rozładunku, brak informacji na temat ograniczeń dostawy).

§ 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sposób i termin płatności za zamówiony produkt ustalany jest przez Strony indywidualnie.
 2. SICON udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  2. Płatność przelewem w PLN na rachunek bankowy SICON
   Właścicielkonta:SiconSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k,,Ul.Pod Borem 22B,36-060GłogówMałopolski,Polska
   Waluta rachunku: PLN – złoty
   Numer konta IBAN: PL33114012250000525806001001
   BIC (SWIFT):BREXPLPWRZE
   Bank:mBank S.A.OddziałKorporacyjny wRzeszowie,ul.Sokoła6,35-010Rzeszów
   W tytule należy wpisać TYLKO NUMER ZAMÓWIENIA
  3. Płatność przelewem w EUR na rachunek bankowy SICON
   Właścicielkonta:SiconSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k,Ul.Pod Borem 22B,36-060GłogówMałopolski,Poland
   Waluta rachunku: EUR -euro
   NumerkontaIBAN:PL06114012250000525806001002
   BIC (SWIFT):BREXPLPWRZE
   Bank: mBank S.A. Oddział Korporacyjny wRzeszowie,ul.Sokoła6,35-010Rzeszów
   W tytule należy wpisać TYLKO NUMER ZAMÓWIENIA.
 3. Klient zobligowany jest regulować płatności przy odbiorze lub przelewem w ustalonym z góry terminie.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego SICON lub płatność przy odbiorze osobistym w kasie SICON.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualna nadpłata będzie zaliczana na poczet przyszłych zakupów a zwrot nadpłaconych środków
  nastąpi na pisemny wniosek Klienta ze wskazaniem rachunku bankowego.
 6. SICON może potrącić przysługujące mu względem SICON wymagalną wierzytelność z wymagalnych wierzytelności Klienta względem
  SICON. SICON niezwłocznie powiadomi na piśmie Klienta o dokonanym potrąceniu
 7. Zgłaszanie reklamacji nie uprawnia Klienta do odmowy zapłaty bądź wstrzymania się z płatnością w zakresie bezspornej części faktury.

§ 6. PODATKOWA DOKUMENTACJA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Na wszystkie zamówione produkty w SICON wystawiane są paragony fiskalne lub faktury.
 2. Faktury będą wystawiane na dane podane § 3 ust. 3 regulaminu dane Klienta. W przypadku niezgodności danych podanych przez
  Klienta z danymi przypisanymi do NIP, faktura zostanie wystawiona na dane zgodne z NIP.
 3. Faktury będą wystawiane na dane podane § 3 ust. 3 regulaminu dane Klienta. W przypadku niezgodności danych podanych przez
  Klienta z danymi przypisanymi do NIP, faktura zostanie wystawiona na dane zgodne z NIP.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Klient jest uprawniony do otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
  Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej musi zostać wyrażona przez Klienta w formie pisemnej – celem zawarcia
  stosownego porozumienie na wysyłanie faktur w formie elektronicznej wymagany jest kontakt z biurem SICON za pośrednictwem
  poczty e-mail. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury
  w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną przez kontakt z biurem SICON za
  pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Wystawianie i przesyłanie faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, dotyczy faktur wystawianych w dniu następującym po otrzymaniu
  powiadomienia w formie papierowej.

§ 7. ZABEZPIECZENIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Wysokość kredytu kupieckiego ustalana jest indywidualnie na pisemny lub elektroniczny wniosek Klienta na podstawie analizy ryzyka
  kredytowego Klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Istnieje możliwość podnoszenia
  limitu kredytu w miarę rozwoju współpracy z SICON. Formularz wniosku opublikowany jest pod adresem strony internetowej
  www.sicon.pl.
 2. SICON współpracuje z ubezpieczycielem i udziela Klientom kredytu kupieckiego w oparciu o wytyczne i procedury ubezpieczyciela.
  Ostateczną decyzję o przyznaniu i nieprzyznaniu kredytu kupieckiego podejmuje SICON.
 3. Klient zwracając się do o ustalenie limitu kredytu kupieckiego, akceptuje fakt, że to SICON określi wysokość kredytu kupieckiego
  oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia jest uzależniony od wysokości przyznanego limitu kredytu
  kupieckiego. Rozpatrując wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego lub jego podwyższenie SICON ma prawo wymagać od Klienta
  przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Wszelkie informacje traktowane są przez SICON
  jako poufne.
 4. SICON przyznając kredyt kupiecki określa dwa parametry kredytu: (1) limit całkowitego zadłużenia i (2) ilość dni po których dana
  faktura ma zostać zapłacona.
 5. Ustalony kredyt kupiecki nie może zostać przekroczony. SICON zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszania lub
  anulowania przyznanego limitu i okresu kredytu kupieckiego w dowolnym momencie bez podania przyczyny, a w szczególności:

  1. Zmiany sytuacji finansowej Klienta;
  2. Niskiej częstotliwości zamówień Klienta wSICON;
  3. W przypadku opóźnień w regulowaniu dotychczasowych płatności

  Zmiana limitu lub terminu płatności nie wymaga zgody Klienta. O zmianie Klient powiadomiony jest pisemnie lub elektronicznie na
  wskazany w formularzu zamówienia adres.

 6. W sytuacji, gdy dojdzie do przekroczenia przez Klienta limitu kredytu kupieckiego lub w razie braku przyznania kredytu kupieckiego
  lub gdy nastąpi opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z wymagalnych należności powyżej 2 [dwóch] dni roboczych liczonego
  od terminu płatności, wszelkie roszczenia SICON o należności stają się natychmiast wymagalne.
 7. W momencie zaistnienia sytuacji przytoczonej w ust. 6 powyżej SICON jest uprawniony do wstrzymania lub odmówienia realizacji
  kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.
 8. SICON posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Klienta określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet
  należności za zrealizowane już zamówienia.
 9. Jeśli SICON będzie miał uzasadnione obawy co do zdolności Klienta do zapłacenia w terminie pełnej ceny za zamawiany towar, SICON
  ma prawo do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym
  w fakturze, a nawet przed wydaniem.

§ 8. WARUNKI RĘKOJMI,GWARANCJI

 1. SICON jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. SICON ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelka dalej idąca
  odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u SICON Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi
  w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 regulaminu. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy stosuje się odpowiednio do
  Quasi-przedsiębiorcy.
 4. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu na
  stronie internetowej SICON lub karcie technicznej produktu. Warunki gwarancji określa gwarant w oświadczeniu
  gwarancyjnym, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym
  oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie
  gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantowi za pośrednictwem SICON.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. Pisemnie na adres siedziby SICON;
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@sicon.pl.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  (1) Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  (2) Żądania Klienta w związku z wadą reklamowanego produktu oraz
  (3) Danych kontaktowych składającego reklamację;
  (4) Podania partii produkcyjnej, numeru dowodu zakupu, numeru dokumentu WZ reklamowanego produktu
  – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SICON.
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
  zalecanego opisu reklamacji
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, SICON niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie
  we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki
  w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt SICON dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby
  SICON, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9 regulaminu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
  obowiązany jest udostępnić rzecz SICON w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez SICON pisemnie lub drogą mailową w zależności od sposobu
  złożenia reklamacji.
 11. SICON ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 [czternastu] dni
  kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, jeżeli żądanie dotyczy:

  1. Naprawy produktu,
  2. Wymiany produktu na nowy,
  3. Obniżenia ceny produktu o określoną kwotę, o którą cena ma być obniżona.
 12. W pozostałych przypadkach, SICON jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 [trzydziestu] dni od
  dnia jej otrzymania.
 13. W przypadku potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań (ekspertyz) w jednostkach zewnętrznych SICON powiadomi
  o powyższym Klienta. SICON uzna reklamację wyłącznie jeżeli wada istniała w momencie wydania rzeczy.
 14. Reklamacje dotyczące właściwości systemów z linii Siconofloor (składane po wykonaniu danego systemu, tj. po aplikacji produktu) –
  w przypadku reklamacji dotyczących właściwości końcowych posadzki po jej wykonaniu zostaje zastrzeżone, że:

  1. Dla posadzek antystatycznych– reklamacje dotyczące braku właściwości antyelektrostatycznych nie będą uznawane, jeżeli:
   – Analiza parametrów antyelektrostatycznych nie zostanie dokonana po aplikacji gruntu antystatycznego a przed aplikacją
   warstwy samo rozlewnej, lub
   – Siatka uziemiająca zbudowana z taśmy miedzianej zostanie rozłożona przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień,
  2. Dla posadzek dekoracyjnych typu selfleveling(samo rozlewne gładkie systemy)-jeśli użytkownik produktu nie zastosuje się
   do zalecenia SICON tj. wymaganego dwukrotnego gruntowania przed aplikacją żywicy samo rozlewnej.

§ 9. POZOSTAŁE REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje jakościowe lub ilościowe Klient powinien zgłosić SICON niezwłocznie po otrzymaniu produktu, jednak nie później
  niż w następnym dniu roboczym, w formie pisemnej (listownie, poczta elektroniczna).
 2. Klient powinien bezwzględnie w pisać na dokumentach WZ lub/i liście przewozowym odpowiednie uwagi odnośnie niezgodności w
  ilości produktu zamówionego i dostarczonego (reklamacje ilościowe) lub rodzaju uszkodzeń produktu (reklamacje jakościowe)
  oraz sporządzić protokół reklamacyjny, o którym mowa w § 9 ust. ust. 3 regulaminu.
 3. Protokół reklamacyjny powinien zawierać:
  (1) datę dostawy,
  (2) numer WZ,
  (3) dane przewoźnika (imię i nazwisko kierowcy, numer dowodu osobistego kierowcy, numer rejestracyjny samochodu i naczepy,
  czytelny podpis kierowcy),
  (4) nazwę i ilość reklamowanego produktu,
  (5) opis niezgodności lub uszkodzeń.
  W przypadku reklamacji jakościowej Kupujący zobowiązany jest do przesłania, oprócz dokumentów WZ i protokołu reklamacyjnego,
  również: (6) zdjęć potwierdzających stopień uszkodzeń produktów reklamowanych.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, z wyłączeniem Qasi-przedsiębiorców, brak zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w ust. 1
  powyżej powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji. Natomiast brak określonych w ust. 2 dokumentów i zapisów może być
  powodem odrzucenia reklamacji
 5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia produktów reklamowanych wraz z pełną
  dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin przez przedstawiciela
  SICON oraz ich przechowywania w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenia lub powstawanie braków.
 6. SICONpozakończeniuprocesureklamacjipoinformujeKlientaouznaniubądźnieuznaniureklamacji.Wprzypadkuuznaniareklamacji
  SICON może według swojego uznania albo wymienić produkt na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie (faktura
  korygująca). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 7. SICON nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku i wadliwego składowania produktów oraz
  spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu przez Klienta, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
  W szczególności reklamacja nie przysługuje Klientowi w sytuacjach, gdy:

  1. Klient lub osoba trzecia użyli produktu niezgodnie z jego parametrami technicznymi,
  2. Klient lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w produkcie, powodując zmianę jego właściwości.
  3. Klient lub osoba trzecia nie dokona kontroli zgodności dostawy materiału z zamówieniem (ilość/kolorystyka), a także
   weryfikacja parametrów technicznych materiału (kolor, stan skupienia, wygląd zewnętrzny itp.) z parametrami podanymi
   w dokumentacji produktu, a w przypadku żywic barwionych w masie nie zweryfikuje koloru produktu z przesłaną próbką
   wzorcową dodaną do dostawy przed przystąpieniem do aplikacji,
  4. Klient lub osoba trzecia nie dokona kontroli zgodności dostawy materiału z zamówieniem (ilość/kolorystyka), a także
   weryfikacja parametrów technicznych materiału (kolor, stan skupienia, wygląd zewnętrzny itp.) z parametrami podanymi
   w dokumentacji produktu, a w przypadku żywic barwionych w masie nie zweryfikuje koloru produktu z przesłaną próbką
   wzorcową dodaną do dostawy przed przystąpieniem do aplikacji,
  5. Klient lub osoba trzecia nie wskaże SICON w formularzu zamówienia, konieczności dopasowania koloru/parametrów
   produktu do uprzednio realizowanego przez SICON zamówienia, a w szczególności nie wskaże, że jest to kontynuacja danej
   inwestycji. SICON zastrzega zważając na odtwarzalność procesu produkcji, że produkty pochodzące z różnych partii
   produkcyjnych wykazywać mogą różnice.
  6. Transport na życzenie Klienta lub osoby trzeciej lub w skutek jego dyspozycji nie odbył się w warunkach kontrolowanej
   temperatury- dotyczy produktów wymagających transportu w warunkach izotermy.
 8. SICON nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia produktów, które
  nastąpiły w ramach tzw. odbiorów osobistych.
 9. SICON zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych, zgłoszonych w sposób prawidłowy, w terminie
  14 [czternastu] dni od daty ich zgłoszenia.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczone produkty lub za ich część.
 11. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Klient rezygnuje z korzystania z prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami
  wobec SICON.

§ 10. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umową na odległość może odstąpić od umowy w terminie 14 [czternastu] dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych produktów albo ich części z wyłączeniem § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 [czternastu] dni od dnia, w którym konsument
  wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie
  produktu.
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując SICON o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia sporządzić i przesłać do SICON na adres: Ul.Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski, bądź na adres poczty
  elektronicznej: biuro@sicon.pl informację dotyczącą przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument
  może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, SICON niezwłocznie przesyła na adres pocztowy lub
  poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, SICON zwraca mu wszystkie otrzymane płatności,
  w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SICON), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
  później niż 14 [czternastu] dni od dnia, w którym SICON został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  Zwrot płatności zostanie dokonany przez SICON przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta
  użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie
  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Konsument otrzymał zamówiony produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 [czternaście] dni od dnia, w którym
  konsument poinformował SICON o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać produkt na adres: Ul.Pod Borem 22B, 36-060
  Głogów Małopolski. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle produkt przed upływem 14 [czternastu] dni. SICON
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia
  przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument otrzymał zamówiony produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 [czternaście] dni od dnia, w którym
  konsument poinformował SICON o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać produkt na adres: Ul.Pod Borem 22B, 36-060
  Głogów Małopolski. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle produkt przed upływem 14 [czternastu] dni. SICON
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia
  przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli SICON otrzyma zwrócony produkt wstanie pogorszonym, potrąci kwotę podlegającą zwrotowi proporcjonalnie do utraty wartości
  produktu. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych wart. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
   przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,
   i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
   zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
   można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
   dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
   połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
   a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 [trzydziestu] dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
   którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
   jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
   części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
   odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
   gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
   oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
   gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
   oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Quasi-przedsiębiorcy.

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących ani Konsumentami
  ani Quasi-przedsiębiorcami.
 2. Z chwilą wydania przez SICON produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktem oraz
  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. SICON w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
  ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie
  przesyłki.
 3. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać
  przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
  lub uszkodzenie produktu obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SICON z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SICON, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SICON.

§ 12. OPISY PRODUKTÓW

Opisy Produktów i ich zdjęcia pochodzą z własnych zasobów. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji
produktowych pochodzących ze strony internetowej www.sicon.pl.

§13. STOSOWANIE PRODUKTÓW

 1. Produkty dostępne w na stronie internetowej www.sicon.pl są do profesjonalnego wykorzystania. Wykorzystanie ich przez osoby
  nie będące w tym zakresie przeszkolone może powodować, że efekt końcowy będzie inny od spodziewanego, za co SICON nie ponosi
  odpowiedzialności.
 2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z użyciem produktów SICON należy bezwzględnie zapoznać się z kartami technicznymi
  tychże produktów dostępnymi na stronie internetowejwww.sicon.pl.
 3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z użyciem produktów SICON należy bezwzględnie zapoznać się z kartami technicznymi
  tychże produktów dostępnymi na stronie internetowejwww.sicon.pl.
 4. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów są podane w dobrej wierze, przy
  uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia SICON i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych
  i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez SICON.
 5. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia,
  pozostające całkowicie poza zakresem wpływu SICON, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
  wskazówkachudzielonychprzezSICONniestanowiąpodstawydoprzyjęciaodpowiedzialnościSICONwprzypadkuużywania produktu
  niezgodnie z zaleceniami podanymi przez SICON.
 6. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia,
  pozostające całkowicie poza zakresem wpływu SICON, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
  wskazówkachudzielonychprzezSICONniestanowiąpodstawydoprzyjęciaodpowiedzialnościSICONwprzypadkuużywania produktu
  niezgodnie z zaleceniami podanymi przez SICON.
 7. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb
  technicznych SICON jeszcze przed rozpoczęciem stosowania produktów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz roszczeń
  odszkodowawczych wobec SICON.
 8. Informacje i porady udzielone przez SICON nie zwalniają użytkownika produktu od obowiązku wykonania prób w zamierzonym
  zastosowaniu i celu.
 9. Porada służb technicznych SICON odnosi się wyłącznie do konkretnego produktu i jego konkretnego zastosowania, a oparta jest na
  badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych, w tym wykonania pola referencyjnego.

§ 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu
Cywilnego.

§15. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści użyte przez SICON w swoich materiałach, mediach społecznościowych, stronie internetowej itp. są własnością SICON. Ich
przetwarzanie bez pisemnej zgody SICON jest łamaniem praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.oprawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Zawiadomienia pomiędzy Stronami będą dokonywane na adresy wskazane w formularzu zamówienia lub inne adresy ustalone przez
  Strony w trakcie wzajemnej współpracy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wzajemnej współpracy.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części
  regulaminu z obowiązującym prawem SICON deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
  zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Konsument dodatkowo ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  w szczególności do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
 5. SICONzastrzegasobie prawo dozmiany regulaminuzważnychprzyczyntechnicznych,prawnych lub organizacyjnych,takichjakzmiana
  przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania
  przedsiębiorstwa SICON, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna lub siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna
  w terminie wskazanym przez SICON, nie krótszym niż 7 [siedem] dni kalendarzowych od momentu udostępnienia na stronie
  internetowejSICONzmienionegoregulaminu.ZmianyregulaminuniepowodująnaruszeniaprawnabytychKlientów, cowszczególności
  oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych
  postanowień regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia w SICON jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o znajomości treści zapisów regulaminu. Za konsekwencje
  wynikłe z braku znajomości zapisów regulaminu przez Klienta, SICON nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Złożenie zamówienia w SICON jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o znajomości treści zapisów regulaminu. Za konsekwencje
  wynikłe z braku znajomości zapisów regulaminu przez Klienta, SICON nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zapisy w zamówieniach składanych przez Klientów rozbieżne z warunkami realizacji wskazanymi w regulaminie nie są wiążące.
  Warunki realizacji i składania zamówień są jednostronnie ustalane przez SICON, a przypadku zmian publikowane w formie nowej wersji regulaminu na stronie internetowej SICON.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2021.

 

 

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement