Форма обратной связи

Zdjęcie formularza kontaktowego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na Sicon Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w
Głogowie Małopolski (adres siedziby: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Pod Borem 22B) (dalej jako: Sicon Sp. z o.o.
Sp.k.) przez przepis art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)(dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sicon Sp. z o.o. Sp.k. Z administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres email: biuro@sicon.pl z dopiskiem «Dane osobowe», telefonicznie pod numerem:
+48 17 860 01 16 lub pisemnie na adres siedziby administratora: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Pod Borem 22B

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:
a. realizacji zawartej z Sicon Sp. z o.o. Sp.k. umowy (art. 6 ust. 1lit. b) Rozporządzenia);
b. realizacji ciążących na Sicon Sp. z o.o. Sp.k. obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1
lit. c) Rozporządzenia);
c. prowadzenia działań administracyjnych Sicon Sp. z o.o. Sp.k., w tym do analiz, statystyk, raportowania
wewnątrz Sicon Sp. z o.o. Sp.k. (art. 6 ust. Lit. f) Rozporządzenia)
i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej, przez
czas niezbędny do realizacji umowy, a po jego zakończeniu — do upływu terminów przedawnienia roszczeń obu
stron związanych z tą umową. Ponadto dane związane z transakcjami handlowymi, będą archiwizowane przez
okresy wskazane w przepisach podatkowych.

4.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 2.

8. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w pkt 1.

9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Z poważaniem,
Sicon Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Промышленные полы

Промышленные полы (промповерхности) предназначены для передачи механических нагрузок с сохранением функциональных и декоративных свойств.

Дисперсное армирование

Дороги и мосты

Декоративные полы

Лабораторные анализы

ознакомиться с предложением