SICONOFLOOR G20-E

Uniwersalny preparat żywiczny do gruntowania. Doskonale nadaje się do wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych. Wypełniona, dwuskładnikowa żywica epoksydowa. EKONOMICZNA WERSJA ŻYWICY SICONOFLOOR GF-E.

Karta produktu SICONOFLOOR G20-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor G13-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,40~1,50 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A+B 1,30~1,40 g/cm3
Czas życia 20-25 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,3~0,6 kg/m2 przy zastosowaniu jako żywica gruntująca
Barwa i zapach Komponent A wypełniony i bezwonny
Komponent B transparentny i o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, jakości podłoża (chłonność), techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości. Średnie zużycie 0,3~0,5 kg/m2. W przypadku porowatych podłoży zalecane są dwie warstwy żywicy.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Właściwości mechaniczne Siconofloor G13 -E
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (po 7 dniach) 80o ShD
Aplikacja
Przygotowanie podłoża Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm². W razie wątpliwości należy wykonać pole referencyjne. Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami lub innymi substancjami antyadhezyjnymi, muszą być usunięte mechanicznie, np. Przez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie. Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.
Warunki gruntowania Temperatura podłoża powinna wynosić +5~30oC. Należy pamiętać że im niższa temperatura tym proces utwardzania SICONOFLOOR G20-E trwa dłużej. Temperatura otoczenia powinna wynosić +5~30oC. Wilgotność podłoża powinna wynosić maksymalnie 5%. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić maksymalnie 80%. Temperatura podłoża oraz nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
W przypadku pozostawienia zagruntowanej powierzchni, pod powłoki następne, z przerwą przekraczającą 48 godzin, należy zagruntowane powierzchnie delikatnie zmatowić poprzez szlifowanie drobnym papierem ściernym i następnie odkurzyć pozostający pył. Świeżo ułożony SICONFLOOR G20-E musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem wody, przez co najmniej 24 godziny od momentu skończenia aplikacji. Powstawanie mlecznych przebarwień na nawierzchni wskazuje na kontakt świeżego materiału z wilgocią co skutkuje rozbieżnością właściwości końcowego produktu od właściwości deklarowanych przez SICON Sp. z o.o. Sp.K..
W przypadku konieczności stosowania sztucznego nagrzewania, nie należy używać nagrzewnic gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas pracy takich urządzeń wydzielają się duże ilości wody i dwutlenku węgla w postaci pary wodnej, które w znaczny sposób zaburzają proces utwardzania żywicy. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych.
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy jeżeli jest to wymagane, należy mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ~ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa gruntująca Nanieść SICONOFLOOR G20-E za pomocą pędzla lub wałka zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę.
Zaprawa wyrównawcza Zaprawę SICONOFLOOR G20-E rozprowadzić na żądaną grubość za pomocą pacy lub ściągaczki gumowej chemoodpornej.
Jastrych żywiczny SICONOFLOOR G20-E wraz z odpowiednim kruszywem rozłożyć za pomocą łat stalowych najlepiej na prowadnicach. Po krótkim czasie zaprawę zagęścić i wyrównać pacami lub zacieraczką mechaniczną (20÷90 obrotów na minutę) z łopatkami pokrytymi materiałem chemoodpornym. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć acetonem bądź ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR G20-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.
Uwagi i zalecenia
Warunki BHP Przy wszystkich pracach z żywicami należy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Przy pracy w ciasnych lub zamkniętych pomieszczeniach, oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przy pracy nie należy spawać i nie zbliżać źródeł otwartego ognia. Lampy oświetleniowe używać z odpowiednimi zabezpieczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego SICONOFLOOR G20-E. Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par z nagrzanego materiału. Nie dopuszczać do kontaktu poszczególnych składników z kwasami, silnymi utleniaczami, zasadami. Wszyscy pracownicy powinni być szczegółowo przeszkoleni w zakresie obchodzenia się z żywicami epoksydowymi i utwardzaczami, odnośnie istniejących zagrożeń. Nie wolno zlecać wykonywania prac przy żywicach alergikom. Należy używać rękawic ochronnych i okularów, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo rozbryzgiwania żywicy. Po każdorazowym kontakcie żywicy ze skórą należy myć ręce wodą z dodatkiem łagodnych środków czyszczących nie należy używać benzenu, toluenu lub czterochlorku węgla! Ze względów higienicznych nie należy spożywać posiłków i napojów w miejscu pracy, oraz nie należy tam palić tytoniu.
Uwagi końcowe Zamieszczone dane techniczne opierają się na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą różnić się od załączonych, w związku z okolicznościami, na które Sicon Sp. z o.o. Sp.K. nie ma wpływu. Wszelkie informacje podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie. Producent informuje, iż barwa wykonanej posadzki może wykazywać różnice. Powstałe zjawisko nie świadczy o wadzie posadzki oraz o obniżonych parametrach technicznych. Ewentualne przebarwienia mogą pojawić się z powodu sposobu wykonywania prac, wysychania. Zalecane jest wykonywanie określonych powierzchni z partii materiałów pochodzących z jednej szarży produkcyjnej. Dokumentacja produktu stanowi ogólną informację, właściwą w pewnych warunkach. Przed zastosowaniem produktu na dużą skalę zalecane jest przeprowadzenie przez nabywcę testu zastosowania w konkretnych warunkach środowiskowych budowy. Dostawca nie ma wpływu na rodzaje zastosowań, sposoby aplikacji i warunki realizacji występujące na placu budowy, dlatego też z instrukcji tej nie może wynikać jego odpowiedzialność za końcowy efekt zastosowania. Zalecenia współpracowników firmy Sicon, odbiegające od informacji zawartych w karcie technicznej są zobowiązujące, tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia.
Data wydania: 02/2021
Wszystkie dotychczas wydane karty systemu Siconofloor G20-E tracą ważność z dniem wydania niniejszej karty.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego