AQUAPOX RC100

Warstwa wierzchnia, dwukomponentowa paroprzepuszczalna, na bazie żywicy epoksydowej emulsyjnej, barwiona w masie.

Karta produktu AQUAPOX RC100


ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości fizyczne SICONOFLOOR AQUAPOX RC100
Postać Składnik A modyfikowana emulsja epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy barwny, bezwonny
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,13 g/cm3
Czas życia 5 godzin dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,2~0,25 kg/m2 przy aplikacji wałkiem welurowym dla 1 warstwy materiału
Barwa i zapach Komponent A biała emulsja epoksydowa bezwonna
Komponent B barwny i bezwonny
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, jakości podłoża (chłonność), techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości. Średnie zużycie 0,25 kg/m2 . W przypadku porowatych podłoży zalecane są dwie warstwy żywicy. Nie można aplikować grubej warstwy.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 12h w 25oC
Pełna obciążalność 5 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 2600 ~ 2900 mPa*s
Komponent B 2200 ~ 2600 mPa*s
Właściwości mechaniczne SICONOFLOOR AQUAPOX RC100
Twardość ShD (twardość ShD po 7 dniach 80 ShD) (dotyczy cienkiej warstwy żywicy aplikowanej wałkiem na podłoże betonowe) 10o po 24h 75o ShD
po 48h 80o ShD
20o po 24h 70o ShD
po 48h 80o ShD
Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A i B, następnie wymieszać oba składniki, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ~ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa wykończeniowa na posadzkę lub ścianę Nanieść SICONOFLOOR AQUAPOX RC100 za pomocą pędzla lub wałka zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę po związaniu pierwszej. Nie można aplikować grubych warstw materiału. Dopuszczalna aplikacja tylko wałkiem welurowym bądź pędzlem malarskim.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR AQUAPOX RC100 jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.
Uwagi i zalecenia
Warunki BHP Przy wszystkich pracach z żywicami należy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Przy pracy w ciasnych lub zamkniętych pomieszczeniach, oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przy pracy nie należy spawać i nie zbliżać źródeł otwartego ognia. Lampy oświetleniowe używać z odpowiednimi zabezpieczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego SICONOFLOOR AQUAPOX P. Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par z nagrzanego materiału. Nie dopuszczać do kontaktu poszczególnych składników z kwasami, silnymi utleniaczami, zasadami. Wszyscy pracownicy powinni być szczegółowo przeszkoleni w zakresie obchodzenia się z żywicami epoksydowymi i utwardzaczami, odnośnie istniejących zagrożeń. Nie wolno zlecać wykonywania prac przy żywicach alergikom. Należy używać rękawic ochronnych i okularów jeżeli istnieje niebezpieczeństwo rozbryzgiwania żywicy. Po każdorazowym kontakcie żywicy ze skórą należy myć ręce wodą z dodatkiem łagodnych środków czyszczących nie należy używać benzenu, toluenu lub czterochlorku węgla! Ze względów higienicznych nie należy spożywać posiłków i napojów w miejscu pracy, oraz nie należy tam palić tytoniu.
Uwagi końcowe Zamieszczone dane techniczne opierają się na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą różnić się od załączonych, w związku z okolicznościami, na które Sicon Sp. z o.o. Sp. K. nie ma wpływu. Wszelkie informacje podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie. Producent informuje, iż barwa wykonanej posadzki może wykazywać różnice. Powstałe zjawisko nie świadczy o wadzie posadzki oraz o obniżonych parametrach technicznych. Ewentualne przebarwienia mogą pojawić się z powodu sposobu wykonywania prac, wysychania. Zalecane jest wykonywanie określonych powierzchni z partii materiałów pochodzących z jednej szarży produkcyjnej. Dokumentacja produktu stanowi ogólną informację, właściwą w pewnych warunkach. Przed zastosowaniem produktu na dużą skalę zalecane jest przeprowadzenie przez nabywcę testu zastosowania w konkretnych warunkach środowiskowych budowy. Dostawca nie ma wpływu na rodzaje zastosowań, sposoby aplikacji i warunki realizacji występujące na placu budowy, dlatego też z instrukcji tej nie może wynikać jego odpowiedzialność za końcowy efekt zastosowania. Zalecenia współpracowników firmy Sicon, odbiegające od informacji zawartych w karcie technicznej są zobowiązujące, tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. Ubrudzone narzędzia myć w ciepłej wodzie. Data wydania: 01/2016 Wszystkie dotychczas wydane karty systemu Siconofloor AQUAPOX RC100 tracą ważność z dniem wydania niniejszej karty.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego