aktualności

Certyfikat IBC GROUP Central Europe Holding SA poświadczający wsparcie sektora naukowo – badawczego w Polsce

13 czerwca 2021

22 czerwca 2020, IBC GROUP SA zawarła kolejny kontrakt z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację usługi „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”.

Certyfikat Uczestnictwa w Europejskim Projekcie Naukowo-Badawczym

Zamówienie obejmuje wykonanie prac badawczych, analitycznych oraz eksperckich i stanowi jedno z działań wspierających realizację projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (podziałanie 2.4.2 POIR) w obszarze monitorowania Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) oraz organizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt ma na celu stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji KIS, ich weryfikacji i aktualizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy dostępnych danych statystycznych i wyników badań.

Celem głównym realizowanego na zlecenie PARP zamówienia jest przeprowadzenie Smart Panelu, przy udziale najważniejszych interesariuszy, czyli przedsiębiorstw. Cel ten będzie realizowalny w oparciu o następujące cele cząstkowe:

  1. Zidentyfikowanie innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, jak również odpowiadających ich specjalizacji izb i stowarzyszeń gospodarczych, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu oraz włączenie ich w proces PPO.
  2. Weryfikacja, przy udziale wyżej wymienionych grup interesariuszy, potencjału obecnych KIS.
  3. Wskazanie obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej, rekomendowanych do pogłębionej analizy i potencjalnie do Smart Labów.
  4. Wykonanie pogłębionej analizy wytypowanych obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej, w tym wskazanie reprezentujących je podmiotów.

Umowa o wartości 1,5 mln zł zostanie zrealizowana do I Q 2023 r.

Firma Sicon została również zaproszona do udziału w tym w projekcie. Naszym zadaniem było wsparcie sektora naukowo – badawczego w Polsce.

Źródło http://ibc-group.pl/

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego